Όργανα της AIIC

Πώς διοικείται η AIIC και ποιά είναι τα όργανά της;

Το κυρίαρχο όργανο της AIIC είναι η Γενική Συνέλευση.

Τις δράσεις που αποφασίζει η ΓΣ προετοιμάζουν και υλοποιούν ολιγομελείς θεματικές Επιτροπές.

Τις εκτελεστικές αρμοδιότητες ασκεί η Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee) η οποία εκλέγεται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία. Η Εκτελεστική Επιτροπή επικουρείται από τη Γενική Γραμματεία που έχει έδρα στη Γενεύη.

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Consultative Council) είναι ένα ευρύτερης συμμετοχής όργανο που απαρτίζεται από εκπροσώπους των Περιφερειακών Ενώσεων της AIIC και εκπροσώπους των σημαντικότερων θεματικών επιτροπών της. Έχει ρόλο στρατηγικού σχεδιασμού, συμβουλεύει την Εκτελεστική Επιτροπή και ελέγχει το έργο της.

Η ΑIIC είναι οργανωμένη σε Περιφερειακές Ενώσεις ή Περιφέρειες (Regions), κάθε μία από τις οποίες έχει το δικό της προϋπολογισμό και αναπτύσσει τις δικές της δράσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες. Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν μία Περιφέρεια. Κάθε Περιφέρεια έχει δικό της Προεδρείο και Γενική Συνέλευση.