Δράσεις της AIIC

Ποιοί είναι οι κύριοι άξονες δράσης της AIIC;

H AIIC

  • προβλέπει αυστηρές προϋποθέσεις και διαδικασίες εισδοχής για τους διερμηνείς που θέλουν να γίνουν μέλη της.
  • επιβλέπει την τήρηση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας και των Επαγγελματικών Κανόνων της.
  • προωθεί τις βέλτιστες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές  πρακτικές στον τομέα
  • έχει θεσπίσει απαιτητικές προδιαγραφές για τις συνθήκες εργασίας και την απόδοση των Διερμηνέων Συνεδρίων.
  • διαπραγματεύεται συλλογικές συμβάσεις με τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς για τους όρους εργασίας των διερμηνέων. Μέσω αυτών, οι προδιαγραφές της AIIC προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες κάθε Οργανισμού.
  • σε συνεργασία με την UNESCO έχει ξεκινήσει ένα μακρόπνοο σχέδιο για τη διεθνή αναγνώριση του επαγγέλματος.
  • σε συνεργασία με τον  Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO) έχει εκδώσει προδιαγραφές για τους μεταφραστικούς θαλάμους (καμπίνες) και τον υπόλοιπο τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.
  • παρέχει συμβουλές για το σχεδιασμό συνεδριακών κέντρων και για τη χρήση διερμηνείας από τηλεοπτικά κανάλια.
  • προωθεί την πολυγλωσσία στους διεθνείς οργανισμούς.