Διερμηνεία Συνεδρίων

Το επάγγελμα του διερμηνέα συνεδρίων

Οι διερμηνείς συνεδρίων είναι  επαγγελματίες που μεταφράζουν προφορικά τα λόγια ενός ομιλητή από τη γλώσσα του (γλώσσα αφετηρίας) στη μητρική τους γλώσσα (γλώσσα προορισμού). 

Διερμηνεία vs Μετάφραση: Σε αντίθεση με τους μεταφραστές, το αντικείμενο της εργασίας τους είναι ο προφορικός και όχι ο γραπτός λόγος. Η δουλειά, λοιπόν, του διερμηνέα συνεδρίων είναι μια προφορική διανοητική διεργασία, διαφορετική από τη γραπτή μετάφραση και απαιτεί διαφορετική εκπαίδευση και προσόντα.

Οι διερμηνείς συνεδρίων της AIIC μεταφράζουν από μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες  (που ονομάζονται παθητικές γλώσσες) προς τη μητρική τους γλώσσα (ή και προς άλλη γλώσσα αν την γνωρίζουν σε επίπεδο ισοδύναμο μητρικής). 

Συνήθεις συναντήσεις όπου απαιτείται διερμηνεία είναι:

 • Διεθνή (πολύγλωσσα) συνέδρια
 • Τεχνικά και επιστημονικά συνέδρια
 • Πολιτικές συναντήσεις
 • Εταιρικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια
 • Ραδιοτηλεοπτικά μέσα
 • Εμπορικές διαπραγματέυσεις
 • Διεθνείς εκθέσεις

Είδη διερμηνείας: Ανάλογα με το είδος της συνεδρίασης και το περιβάλλον εργασίας, η διερμηνεία μπορεί να είναι ταυτόχρονη, διαδοχική ή ψιθυρισμός.

Η διερμηνεία συνεδρίων (και ιδιαιτέρως η ταυτόχρονη) είναι ένα σκληρό και απαιτητικό επάγγελμα. Οι επαγγελματίες διερμηνείς συνεδρίων χρειάζεται να διαθέτουν μία σειρά ικανοτήτων και προσόντων:

 • Απόλυτη κατανόηση των παθητικών τους γλωσσών ανεξαρτήτως θέματος και ομιλητή
 • Άριστη χρήση της μητρικής τους γλώσσας
 • Βαθειά γνώση της κουλτούρας των χωρών των οποίων τη γλώσσα γνωρίζουν, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών κωδίκων, συνηθειών, της ιστορίας, γεωγραφίας κλπ.\
 • Γνώση της τεχνικής του επαγγέλματος και επαρκή πραγματική εμπειρία
 • Ευρύτατο φάσμα γενικών γνώσεων (πολιτική, οικονομία, τεχνολογία, ιστορία, διπλωματία, δίκαιο, επικαιρότητα…)
 • Ικανότητα να ακούν, να καταλαβαίνουν, να αναλύουν και να μιλούν ταυτόχρονα
 • Αναλυτική και συνθετική ικανότητα
 • Ψυχραιμία, ικανότητα διαχείρισης του άγχους και δυνατότητα να εργάζονται υπό μεγάλη πίεση και σε κρίσιμες θέσεις
 • Κοινωνικότητα, δυνατότητα να εργάζονται αρμονικά σε ομάδα και άνεση όταν εργάζονται μπροστά σε πολυάριθμο κοινό
 • Γνώση της επαγγελματικής δεοντολογίας και των κανόνων του επαγγέλματος

Η AIIC έχει ως βασική αποστολή να εγγυάται ότι τα μέλη της πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και τηρούν τους επαγγελματικούς και δεοντολογικούς κανόνες. Με αυτό τον τρόπο εγγυάται τα προσόντα τους έναντι των πελατών/χρηστών διερμηνείας.