Κώδικας Δεοντολογίας

I. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

'Aρθρο 1

α. Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (εφεξής ο "Κώδικας") θεσπίζει τους κανόνες ακεραιότητας, επαγγελματισμού και εχεμύθειας τους οποίους υποχρεούνται να τηρούν όλα τα μέλη της Ένωσης, στο πλαίσιο της εργασίας τους ως διερμηνείς συνεδρίων.

β. Τα υποψήφια μέλη και οι προ-υποψήφιοι αναλαμβάνουν επίσης να τηρούν τις διατάξεις αυτού του Κώδικα.

γ. Η Επιτροπή Δεοντολογικών και Πειθαρχικών Θεμάτων , ενεργώντας βάσει του Κανονισμού, επιβάλλει κυρώσεις για οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων του επαγγέλματος, όπως ορίζονται στον παρόντα Κώδικα.

II. Κώδικας Τιμής

'Aρθρο 2

α. Τα μέλη της Ένωσης δεσμεύονται ότι θα τηρούν απόλυτη εχεμύθεια απέναντι σε όλα τα πρόσωπα και σχετικά με όλες τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος σε οποιαδήποτε συνεδρίαση που δεν είναι ανοιχτή στο κοινό.

β. Τα μέλη αποφεύγουν να αποκομίζουν οποιοδήποτε ατομικό όφελος από εμπιστευτικές πληροφορίες που απέκτησαν τυχόν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως διερμηνείς συνεδρίων.

'Aρθρο 3

α. Τα μέλη της Ένωσης δεν δέχονται εργασία για την οποία δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Η αποδοχή εργασίας συνεπάγεται ηθική δέσμευση από την πλευρά του μέλους ότι θα εργασθεί με τον δέοντα επαγγελματισμό.

β. Κάθε μέλος της Ένωσης που προσλαμβάνει άλλους διερμηνείς συνεδρίων, είτε είναι μέλη της Ένωσης, είτε όχι, αναλαμβάνει την ίδια δέσμευση.

γ. Τα μέλη της Ένωσης δεν δέχονται πάνω από μία επαγγελματική υποχρέωση για την ίδια χρονική περίοδο.

'Aρθρο 4

α. Τα μέλη της Ένωσης δεν δέχονται εργασία ή συνθήκες, οι οποίες ενδέχεται να θίξουν την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος

. β. Αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή οποία ενδέχεται να βλάψει τη φήμη του επαγγέλματος.

'Aρθρο 5

Για οποιοδήποτε επαγγελματικό σκοπό, τα μέλη μπορούν να δημοσιοποιούν το γεγονός ότι είναι διερμηνείς συνεδρίων και μέλη της Ένωσης, είτε ως μεμονωμένα άτομα, ή ως μέρος ομάδας ή περιοχής στην οποία ανήκουν.

'Aρθρο 6

α. Αποτελεί καθήκον των μελών της Ένωσης να παρέχουν στους συναδέλφους τους ηθική υποστήριξη και συναδελφικότητα.

β. Τα μέλη αποφεύγουν οποιαδήποτε δήλωση ή πράξη η οποία θίγει τα συμφέροντα της Ένωσης ή των μελών της. Οποιοδήποτε παράπονο λόγω της συμπεριφοράς άλλου μέλους ή οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με απόφαση που έλαβε η Ένωση εξετάζεται και ρυθμίζεται εντός της ίδιας της Ένωσης.

γ. Οποιοδήποτε πρόβλημα όσον αφορά στο επάγγελμα το οποίο αναφύεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μελών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων μελών και των προ-υποψηφίων, μπορεί να παραπεμφθεί στο Συμβούλιο για διαιτησία, με μόνη εξαίρεση τις διαφορές εμπορικής φύσεως.

III. Συνθήκες εργασίας

'Aρθρο 7

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη ποιότητα διερμηνείας, τα μέλη της Ένωσης:

α. Προσπαθούν πάντοτε να εξασφαλίσουν ικανοποιητικές συνθήκες ήχου, ορατότητας και άνεσης, ειδικότερα όσον αφορά στους Επαγγελματικούς Κανόνες, που έχει υιοθετήσει η Ένωση, καθώς και στα τεχνικά πρότυπα τα οποία έχει καταρτίσει ή εγκρίνει αυτή.

β. Όταν διερμηνεύουν ταυτόχρονα σε θάλαμο δεν εργάζονται, σαν γενικό κανόνα, μόνοι τους ή χωρίς να υπάρχει άλλος συνάδελφος να τους αντικαταστήσει αν υπάρξει ανάγκη.

β. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι ομάδες διερμηνέων συνεδρίων σχηματίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συστηματική χρήση relay.

γ. Δεν δέχονται να αναλάβουν είτε ταυτόχρονη διερμηνεία χωρίς θάλαμο ή ψιθυριστή διερμηνεία, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεασθεί η ποιότητα της διερμηνείας.

δ. Χρειάζονται άμεση οπτική επαφή με τον ομιλητή και την αίθουσα και δεν δέχονται, συνεπώς, να εργασθούν μέσω οθόνης παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η άμεση οπτική επαφή, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της Ένωσης.

ε. Ζητούν να τους σταλούν εκ των προτέρων έγγραφα και κείμενα που πρόκειται να διαβαστούν στη διάρκεια του συνεδρίου.

στ. Ζητούν μια συνεδρίαση ενημέρωσης, κατά περίπτωση.

ζ. Δεν αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα εκτός εκείνων του διερμηνέα συνεδρίων στα συνέδρια για τα οποία έχουν προσληφθεί ως διερμηνείς.

'Aρθρο 8

Τα μέλη της Ένωσης δεν δέχονται, ούτε προσφέρουν για τον εαυτό τους ή για άλλους διερμηνείς συνεδρίων, οι οποίοι προσλαμβάνονται μέσω αυτών, είτε είναι, είτε όχι μέλη της Ένωσης, συνθήκες εργασίας αντίθετες με εκείνες που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα ή στους Επαγγελματικούς Κανόνες.

IV. Διαδικασία τροποποίησης

'Aρθρο 9

Ο παρών Κώδικας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων, αφού έχει ζητηθεί νομική γνωμοδότηση για τις προτάσεις.

Εκδοχή 2012