Επαγγελματικοί κανόνες της AIIC

Σύμφωνα με το άρθρο 18 (β)(2) του καταστατικού και τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, η Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων θεσπίζει τους ακόλουθους επαγγελματικούς κανόνες οι οποίοι έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη ποιότητα εργασίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους σωματικούς και διανοητικούς περιορισμούς που είναι εγγενείς στην άσκηση του επαγγέλματος.

'Aρθρο 1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

α) Τα Μέλη της Ένωσης δηλώνουν μόνο μία επαγγελματική διεύθυνση. Αυτή δημοσιεύεται στον κατάλογο μελών της Ένωσης και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, ως βάση για τη δημιουργία των περιφερειών.

β) Τα μέλη που απασχολούνται ως μόνιμοι υπάλληλοι στη γλωσσική υπηρεσία ενός οργανισμού πρέπει να δηλώσουν στον κατάλογο των μελών ότι απασχολούνται από αυτόν τον οργανισμό και η επαγγελματική τους διεύθυνση δεν μπορεί να είναι διαφορετική από εκείνη του τόπου εργασίας τους.

γ) Λόγω της περιφερειακής δομής της Ένωσης και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στις καταστατικές περιφερειακές συνεδριάσεις και ότι θα τηρούνται οι κανόνες σχετικά με τις συνδρομές, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβολή επαγγελματικής διεύθυνσης από μια περιφέρεια σε άλλη για διάστημα μικρότερο των έξη μηνών. Κάθε τέτοια μεταβολή πρέπει να κοινοποιείται στη γραμματεία τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, ώστε να εξασφαλιστεί ή έγκαιρη δημοσίευση της στον κατάλογο μελών της Ένωσης. Η γραμματεία ενημερώνει τα μέλη του Συμβουλίου και τους Γραμματείς των δύο ενδιαφερόμενων περιφερειών.

'Aρθρο 2

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

α) Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσκολίες μεταξύ των μερών, τα μέλη της Ένωσης δεν δέχονται συμβόλαιο πρόσληψης αν δεν γνωρίζουν επακριβώς τους όρους αυτού και είναι βέβαιοι ότι ο οργανωτής του συνεδρίου γνωρίζει την ταυτότητα και την αμοιβή τους (σε περίπτωση που ο οργανωτής του συνεδρίου δεν είναι εκείνος, ο οποίος το έχει συγκαλέσει, ισχύουν οι ειδικοί όροι που προβλέπονται στο Παράρτημα 2).

β) Η Ένωση διαθέτει τυποποιημένα έντυπα συμβολαίων για όσα μέλη της επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν.

γ) Κάθε συμβόλαιο πρόσληψης μέλους της Ένωσης πρέπει να ορίζει ότι η διερμηνεία προβλέπεται αποκλειστικά για άμεση ακρόαση στη αίθουσα του συνεδρίου. Δεν επιτρέπεται η ηχογράφηση της διερμηνείας , ακόμη και από τους ακροατές, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων διερμηνέων, σύμφωνα με τις διατάξεις των διεθνών συμφωνιών για τα συγγραφικά δικαιώματα.

'Aρθρο 3

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1. Ακύρωση από τον διερμηνέα

Τα μέλη της Ένωσης δεν αποχωρούν από συμβόλαιο εκτός εάν είναι σε θέση:

α) να ειδοποιήσουν εγκαίρως τον οργανωτή β) να προβάλλουν βάσιμους λόγους, και γ) να υποδείξουν αντικαταστάτη στον υπεύθυνο διερμηνέα για τις προσλήψεις ή, εάν δεν υπάρχει υπεύθυνος διερμηνέας, απευθείας στον οργανωτή του συνεδρίου, εκτός εάν αυτοί προτιμούν να προσλάβουν οι ίδιοι τον αντικαταστάτη, δ) σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίσουν, το ταχύτερο δυνατό, την έγκριση του οργανωτή του συνεδρίου για την αλλαγή.

2. Ακύρωση από τον οργανωτή

Τα συμβόλαια πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρα, η οποία να καλύπτει, κατά περίπτωση, την ενδεχόμενη ακύρωση της πρόσληψης από τον οργανωτή.

'Aρθρο 4

ΑΜΟΙΒΗ

Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η Ένωση έχει υπογράψει Σύμβαση, τα μέλη μπορούν να ορίζουν ελεύθερα το ύψος της αμοιβής τους.

'Aρθρο 5

ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)

Όταν τα μέλη παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν σε συνέδρια φιλανθρωπικού ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, πρέπει να τηρούν όλους τους όρους του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και τους παρόντες Επαγγελματικούς Κανόνες.

'Aρθρο 6

ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Λόγω της σωματικής και πνευματικής κόπωσης που προκαλεί η συνεχής συγκέντρωση, ισχύουν υποχρεωτικά κάποιοι περιορισμοί για τη σύνθεση των ομάδων, ώστε να εξασφαλισθεί η βέλτιστη ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός διερμηνέων για τη σύσταση ομάδας είναι συνάρτηση των περιορισμών αυτών, όπως επίσης του είδους της διερμηνείας, του αριθμού των γλωσσών που χρησιμοποιούνται, της κατάταξης των γλωσσών των διερμηνέων που σχηματίζουν την ομάδα, της φύσης του συνεδρίου, της διάρκειας του και του φόρτου εργασίας.

1. Διαδοχική διερμηνεία

Αριθμός χρησιμοποιουμένων γλωσσών

Ελάχιστος αριθμός διερμηνέων

Δύο γλώσσες προς δύο

Δύο

Τρεις γλώσσες προς τρεις

Τρεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι αρχές της ποιότητας και της υγείας, είναι δυνατή η πρόσληψη μόνον ενός διερμηνέα αντί δύο ή δύο διερμηνέων αντί τριών.

2. Ψιθυριστή διερμηνεία

Σε συνεδριάσεις όπου προβλέπεται διερμηνεία από μία ή δύο γλώσσες σε μία άλλη γλώσσα και όπου δεν υπάρχουν πάνω από δύο ακροατές, είτε παρέχεται, είτε όχι, διαδοχική διερμηνεία προς την άλλη κατεύθυνση, απαιτούνται τουλάχιστον δύο διερμηνείς.

3. Ταυτόχρονη διερμηνεία

Οι ομάδες διερμηνέων πρέπει να σχηματίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η συστηματική χρήση του relay. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα από τη χρήση του relay για μια δεδομένη γλώσσα, η ομάδα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο διερμηνείς που να μπορούν να δίνουν relay από τη γλώσσα αυτή. Επίσης, αν το relay δίνεται από καμπίνα η οποία μεταφράζει προς και από δύο γλώσσες (π.χ. προς και από αγγλικά και ελληνικά), πρέπει να προβλεφθούν τουλάχιστον τρεις διερμηνείς που θα εργάζονται στην καμπίνα αυτή.

Κατά κανόνα, μια ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον δύο διερμηνείς για κάθε γλώσσα και καμπίνα. Αυτό γίνεται για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική κάλυψη όλων των γλωσσικών συνδυασμών και η απαιτούμενη ποιότητα.

Ο αριθμός των θαλάμων (καμπινών) διερμηνείας είναι ο ίδιος με τον αριθμό των γλωσσών προς τις οποίες γίνεται η διερμηνεία, με μόνη εξαίρεση τα δίγλωσσα συνέδρια όπου αρκεί μία καμπίνα.

Βλ. Πίνακα με απαιτούμενο αριθμό διερμηνέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΘΑΛΑΜΟΥΣ (ΚΑΜΠΙΝΕΣ)

Αριθμός γλωσσών που χρησιμοποιούνται στην αίθουσα του συνεδρίου

Αριθμός καμπινών

Αριθμός διερμηνέων(1)

Συνέδριο με μία μόνο γλώσσα: 

 Προς μία άλλη γλώσσα 

 Προς δύο άλλες γλώσσες ... (2)

 

2

 

2* 

 4

Συνέδριο με δύο γλώσσες: 

 Προς μία από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

 Προς και τις δύο γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

 Προς τρεις γλώσσες (2+1) 

 Προς τέσσερις γλώσσες (2+2) ... (2)

 

 

1 ή 2

 3 

 4

 

2*

 

3**

 5 

 7

Συνέδριο με τρεις γλώσσες: 

 Προς μία από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

 Προς δύο από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

 Προς και τις τρεις γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

 Προς τέσσερις γλώσσες (3+1) 

 Προς πέντε γλώσσες (3+2) ... (2)

 

1

 

2

 

3

 4

 5

 

2

 3

5***

 7

 9

Συνέδριο με τέσσερις γλώσσες: 

 Προς μία από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

 Προς δύο από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

 Προς τρεις από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται

 Προς και τις τέσσερις γλώσσες 

 Προς πέντε γλώσσες (4+1) 

 Προς έξη γλώσσες (4+2) ... (2)

 

2

 

3

 

4

 5

 6

 

2

4

 6

 

8***

10

12

Συνέδριο με πέντε γλώσσες 

Προς μία από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

Προς δύο από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

Προς τρεις από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται

 Προς τέσσερις από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

Προς και τις πέντε γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

Προς έξη γλώσσες (5+1) 

Προς επτά γλώσσες (5+2)... (2)

 

1

 2

 

3

 

4

 5

 6

 7

 

4

 

6

 

8

 10

 12

 14

Σημειώσεις για τον Πίνακα με απαιτούμενο αριθμό διερμηνέων:

(1) Ο αριθμός αυτός αυξάνεται όταν:

  • Ο γλωσσικός συνδυασμός είναι τέτοιος που ο ελάχιστος αριθμός διερμηνέων που αναφέρεται στον πίνακα δεν επαρκεί για την κάλυψη τους.
  • Οι ώρες εργασίας είναι πολλές.
  • Το συνέδριο προβλέπει την παρουσίαση μεγάλου αριθμού γραπτών ανακοινώσεων ή το θέμα του είναι τεχνικό ή επιστημονικό και απαιτεί σημαντική προετοιμασία..

(2) Και ούτω καθεξής: κάθε θάλαμος (καμπίνα) που εργάζεται χωρίς διακοπή πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο διερμηνείς. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτείται relay μέσω καμπίνας που μεταφράζει προς δύο κατευθύνσεις, για την καμπίνα αυτή πρέπει να προβλεφθούν τουλάχιστον τρεις διερμηνείς.

* Κατά κανόνα, ένας διερμηνέας δεν εργάζεται μόνος του σε καμπίνα ταυτόχρονης διερμηνείας, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμος συνάδελφος για να τον αντικαταστήσει, αν προκύψει ανάγκη.

** Ένας από τους οποίους πρέπει να μπορεί να αντικαταστήσει τον καθένα από τους άλλους δύο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί σε δύο (ειδικότερα σε σύντομες συνεδριάσεις ή συνεδριάσεις γενικής φύσεως, με την προϋπόθεση ότι ο καθένας από τους δύο διερμηνείς μπορεί να εργάζεται και στις δύο γλώσσες).

*** Σε ειδικές περιπτώσεις και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται πλήρως οι αρχές της ποιότητας και της υγείας, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί κατά ένα άτομο (σύντομες συνεδριάσεις ή συνεδριάσεις γενικής φύσεως).

4. Τηλεδιασκέψεις

Η Ένωση θα θεσπισει ειδικούς κανόνες που καλύπτουν την εργασία των διερμηνέων για βιντεοδιασκέψεις.

'Aρθρο 7

ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Λόγω των περιορισμών που έχουν σχέση με την ποιότητα και την υγεία, η κανονική διάρκεια της εργάσιμης ημέρας ενός διερμηνέα δεν υπερβαίνει δύο συνεδρίες δυόμιση έως τριών ωρών εκάστη.

'Aρθρο 8

ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Τα συμβόλαια πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρα η οποία καλύπτει τις μη εργάσιμες ημέρες, καθώς και τις ημέρες ταξιδιού, τις ημέρες προσαρμογής μετά από ένα μακρύ ταξίδι και τις ημέρες ενημέρωσης, κατά περίπτωση.

'Aρθρο 9

ΤΑΞΙΔΙ

Τα συμβόλαια πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρα η οποία καλύπτει, κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις για το ταξίδι.

'Aρθρο 10

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

Οι συνθήκες ταξιδιού πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μη βλάπτουν την υγεία του διερμηνέα ή την ποιότητα της δουλειάς του μετά από ένα ταξίδι.

Μετά από μακρύ ταξίδι, ή μετά από ταξίδι που συνεπάγεται σημαντική αλλαγή ζωνών ώρας, πρέπει να προβλεφθούν ημέρες ανάπαυσης.

'Aρθρο 11

ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

α) Τα συμβόλαια πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρα η οποία καλύπτει τα θέματα διαμονής και διατροφής, κατά περίπτωση.

β) Η γραμματεία τηρεί κατάλογο με τις τιμές των ξενοδοχείων που ισχύουν στα διάφορα μέρη του κόσμου και κατάλογο των ξενοδοχείων που προσφέρουν εκπτώσεις στα μέλη, οι οποίοι είναι στη διάθεση των μελών.

'Aρθρο 12

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Τα μέλη δεσμεύονται ανεπιφύλακτα από τους όρους που ισχύουν για τους διερμηνείς freelance (ελεύθερους επαγγελματίες) που εργάζονται για οργανισμούς, οι οποίοι έχουν υπογράψει συμφωνία με την Ένωση και οι οποίοι περιέχονται στις εν λόγω συμφωνίες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και καλύπτουν, ειδικότερα, τις συνθήκες εργασίας, την αμοιβή, τον αριθμό των διερμηνέων και την κοινωνική ασφάλιση.

'Aρθρο 13

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Ορισμένοι ειδικοί όροι μπορεί να ισχύουν για την εργασία που παρέχεται από μέλη σε κάποιες διακυβερνητικές διασκέψεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από συμφωνία που υπογράφηκε με την Ένωση.

'Aρθρο 14

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η Ένωση υιοθετεί συστάσεις όσον αφορά στις συνθήκες εργασίας των διερμηνέων που είναι μόνιμοι υπάλληλοι (Χάρτα των Διερμηνέων Μόνιμων Υπαλλήλων).

'Aρθρο 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι προτάσεις τροποποίησης των Επαγγελματικών Κανόνων, αποφασίζονται από τη Συνέλευση με πλειοψηφία των δύο τρίτων. Όποτε κριθεί απαραίτητο, υποβάλλονται μετά από νομική γνωμάτευση.


Enter your footer here, if any