Πως να γίνετε μέλος της AIIC

ΕΙΣΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η AIIC, για την εισδοχή νέων μελών, εφαρμόζει μια διαδικασία η οποία απαιτεί από τον αιτούντα να παρουσιάσει συστάσεις (sponsorship) από μέλη της AIIC και αποδείξεις ελάχιστης πραγματικής εμπειρίας άσκησης του επαγγέλματος.

Δεν θεωρούμε τη διαδικασία αυτή ως "τεστ/δοκιμασία", ούτε και η εισδοχή αποτελεί "πιστοποίηση" με την αυστηρή έννοια του όρου. Η AIIC, όμως, έχει ως στόχο να δέχεται ως μέλη της μόνον αποδεδειγμένα ικανούς επαγγελματίες. Το κριτήριο της αποδεδειγμένης εμπειρίας εξασφαλίζει ότι ο υποψήφιος έχει δοκιμαστεί στην πράξη ενώ οι συστήνοντες συνάδελφοι (sponsors) είναι υποχρεωμένοι, πριν υπογράψουν, να έχουν δουλέψει και γνωρίσει καλά από κοντά τον υποψήφιο ενώ τον έχουν ενημερώσει για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την είσοδό του στην AIIC.

Οι συστήνοντες διερμηνείς, βάζοντας την υπογραφή σους, εγγυώνται την επαγγελματική επάρκεια και τη δέσμευση του υποψηφίου να τηρεί τους κανόνες της AIIC.

Υπάρχει, άλλωστε, συγκεκριμένη πειθαρχική διαδικασία για μέλη τα οποία καταγγέλλονται είτε ότι δεν αποδίδουν σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές της AIIC είτε ότι δε σέβονται τους Επαγγελματικούς Κανόνες και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ο αιτών: 

 • Ξεκινά διαβάζοντας προσεκτικά τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους Επαγγελματικούς Κανόνες της AIIC.
 • Τυπώνει το έντυπο υποψηφιότητας και διαβάζει τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί (το έντυπο βρίσκεται στον ιστότοπο της AIIC).
 • Συμπληρώνει τα στοιχεία του και το δίνει στους συστήνοντες συναδέλφους (sponsors) οι οποίοι πρέπει να υπογράψουν ως εγγυητές του. Η επιλογή των συστηνόντων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισδοχής που αναφέρονται παρακάτω.
 • Ετοιμάζει ένα κατάλογο με τα συμβόλαια που έχει αναλάβει στο παρελθόν και που αποδεικνύουν την ελάχιστη επαγγελματική του εμπειρία.
 • Στέλνει την αίτησή του και τον κατάλογο αυτό στη Γραμματεία της AIIC.
 • Για οποιεσδήποτε απορίες, επικοινωνεί με την CACL (Επιτροπή Εισδοχών και Γλωσσικών Μεταβολών) ή με κάποιο από τα μέλη του προεδρείου της Περιφέρειάς του (στην περίπτωσή μας: Περιφέρεια Ελλάδας και Κύπρου).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει: 

 • Αποδεικτικά για τουλάχιστον 150 ημέρες επαγγελματικής εργασίας σύμφωνης με τους κανόνες της AIIC.
 • Υπογραφές (συστάσεις) από τουλάχιστον 3 (τρεις) συναδέλφους που είναι ήδη μέλη της AIIC (sponsors), 2 (δύο) από τους οποίους πρέπει να ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια με τον υποψήφιο. Οι συστήνοντες πρέπει: 
  • Να έχουν ακούσει τον υποψήφιο να δουλεύει σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα το πολύ τρία χρόνια πριν την ημέρα της υπογραφής.
  • Να έχουν υπογράψει το πολύ τρία χρόνια πριν από την ημέρα άφιξης της αίτησης στη Γραμματεία της AIIC.
  • Να είναι ενεργά μέλη της AIIC.
  • Να έχουν το γλωσσικό συνδυασμό για τον οποίο υπογράφουν για μια περίοδο τουλάχιστον 5 ετών πριν την υπογραφή.
  • Να καλύπτουν τουλάχιστον ένα γλωσσικό ζευγάρι του αιτούντος.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

 • Κάθε γλώσσα Α πρέπει να καλύπτεται από υπογραφές τουλάχιστον 2 συστηνόντων (sponsors) με Α στη συγκεκριμένη γλώσσα. Όλοι οι sponsors για γλώσσες Α πρέπει από κοινού να καλύπτουν το σύνολο του γλωσσικού συνδυασμού του υποψηφίου.
 • Κάθε γλώσσα Β πρέπει να καλύπτεται από υπογραφή τουλάχιστον ενός sponsor με Α και ενός με Α ή Β στη συγκεκριμένη γλώσσα. Κάθε sponsor για γλώσσα Β πρέπει, επίσης, να έχει ως Α, Β, ή C τη γλώσσα Α του υποψηφίου
 • Κάθε γλώσσα C πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον 2 sponsors με Α, Β ή C στη συγκεκριμένη γλώσσα. Κάθε sponsor για γλώσσα C πρέπει, επίσης, να έχει ως Α ή Β τη γλώσσα Α του υποψηφίου. Ένας από τους sponsors για τη συγκεκριμένη γλώσσα μπορεί να έχει ως C τη γλώσσα Α του υποψηφίου αρκεί να έχει ως Α τη συγκεκριμένη γλώσσα C
 • Κάθε γλωσσικό ζευγάρι πρέπει να καλύπτεται από sponsors τουλάχιστον μία φορά. Κάθε γλώσσα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον δύο φορές.

Υπάρχει δυνατότητα να ζητηθεί παρέκκλιση από τις ανωτέρω προϋποθέσεις αν ο αιτών θεωρεί ότι είναι αντικειμενικά αδύνατον να τηρηθούν στην περίπτωσή του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, έναν εκτενή οδηγό και παραδείγματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της AIIC.